Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Anti-discriminatiebeleid

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging,Lees meer


Bestuur Leerplein055

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daarLees meer


Godsdienstonderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. HVO en GVO Op onze school worden bij voldoendeLees meer


Identiteit van ons onderwijs: openbaar!

Onze school is openbaar: dat is een bewuste keuze en een erg belangrijk uitgangspunt. Echt iedereen is welkom. Openbaar onderwijs werkt niet vanuit een bepaaldeLees meer


Missie van Leerplein055

Ruim 4200 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen, op henLees meer


Openbaar onderwijs bij Leerplein055

Onze school behoort tot Leerplein055 waar 28 openbare (basis)scholen in de Gemeente Apeldoorn onder vallen. Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. DeLees meer