Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Anti-discriminatiebeleid

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging,Lees meer


Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


Daltononderwijs

Door de kinderen op school waardevolle ervaringen te laten opdoen worden ze beter voorbereid op de samenleving. Bij dat proces ‘leren voor het leven’ isLees meer


De organisatie van ons onderwijs

Het ‘zelfstandig werken’ vormt de basis voor de organisatie van ons Daltononderwijs, in iedere groep. Deze doorgaande lijn loopt door de hele school heen, waarbijLees meer


De visie en missie van onze school

Missie De Horst is een Daltonschool. Dit betekent dat we ons willen ontwikkelen tot een school waarin het specifieke van daltononderwijs tot in alle detailsLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Daltonontwikkeling Verbetering en ontwikkeling van ons daltononderwijs staat ieder jaar onder de aandacht. Eens in de vijf jaar worden alle daltonscholen bezocht en beoordeeld opLees meer


Godsdienstonderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. HVO en GVO Op onze school worden bij voldoendeLees meer


Huiswerk

Wij vinden het belangrijk dat kinderen geleidelijk zelfstandiger worden en zelf verantwoordelijkheid nemen voor schooltaken. Eén aspect daarvan is het meegeven van huiswerk. Vanaf groepLees meer


Identiteit van ons onderwijs: openbaar!

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderenLees meer


Leerlingenraad

‘Alles wat kinderen zelf kunnen moeten wij niet willen doen’ De Horst is trots op haar leerlingenraad. In de raad kunnen kinderen meedenken en meebeslissenLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen vanLees meer


Rapporten

De kinderen van groep 1, die voor januari vier jaar geworden zijn, krijgen 1 keer per jaar een rapport. Dat is dit schooljaar op 19Lees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. In de kerndoelen is aandacht voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaan met seksualiteitLees meer


Schoolondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel brengen wij in beeld welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om deLees meer


Sociaal-emotionele vorming

Kanjertraining Wij werken op school in groep 1 t/m 8 met de methode ‘Kanjertraining’. Dit project voor de sociaal-emotionele vorming, leert de kinderen hoe omLees meer


Uren op jaarbasis

In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen. In overleg met de medezeggenschapsraad wordtLees meer