Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. We zien elke dag op elke Leerplein055-school wat openbaar onderwijs voor kinderen en ouders betekent. Het is de oefenplaats voor de democratische samenleving waar verschillende verhalen samen komen.

De (basis)school is dé uitgelezen plek om met die basisnormen en -waarden van onze samenleving te oefenen. Met ons openbaar onderwijs leggen we een stevige basis voor onze leerlingen om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving.

Wat ‘goed’ burgerschapsonderwijs is bepalen we zelf op basis van de idealen en wat de leerlingen nodig hebben. Dit resulteert in goed onderwijs met concrete leerdoelen, bijpassend aanbod en zicht op de resultaten.

Met dit vakgebied willen we leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen (weten, kunnen, willen) bijbrengen om zich betrokken te voelen bij hun omgeving en de Nederlandse samenleving en hen in staat te stellen daaraan een bijdrage te leveren. Zie ook Onderwijsplan Kanjertraining en Burgerschap groep 1-8 Daltonschool De Horst

De inhoud is afgestemd op leeftijd en niveau. Ouders en leraren vervullen een voorbeeldfunctie bij het in praktijk brengen van burgerschapsdoelen. Veel van deze zaken komen terug bij het handen en voeten geven aan het Daltononderwijs van de school, waar het geven van verantwoordelijkheid aan de leerlingen als het nemen van de verantwoordelijkheid door de leerling een onderdeel van is.

De school gebruikt het programma Kanjertraining. Middels allerlei oefeningen maken we van de kinderen goede ‘burgers’, die bij het verlaten van onze school de maatschappij aan kunnen. Hiermee voldoen we aan de kerndoelen, zoals deze door de overheid zijn gesteld.