Actief Burgerschap

Met burgerschapsonderwijs zorgen we ervoor dat leerlingen na hun basisschooltijd weten wat de basiswaarden van onze samenleving zijn en dat zij hier respect voor hebben. Het vak actief burgerschap is officieel een kerndoel. Kerndoelen die direct of indirect over burgerschap gaan zijn in het basisonderwijs ondergebracht bij het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.

Het onderwijs:

  • gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

 

Met dit vakgebied willen we leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen (weten, kunnen, willen) bijbrengen om zich betrokken te voelen bij hun omgeving en de Nederlandse samenleving en hen in staat te stellen daaraan een bijdrage te leveren.

De inhoud is afgestemd op leeftijd en niveau. Ouders en leraren vervullen een voorbeeldfunctie bij het in praktijk brengen van burgerschapsdoelen. Veel van deze zaken komen terug bij het handen en voeten geven aan het Daltononderwijs van de school, waar het geven van verantwoordelijkheid aan de leerlingen als het nemen van de verantwoordelijkheid door de leerling een onderdeel van is.

De school gebruikt het programma Kanjertraining. Middels allerlei oefeningen maken we van de kinderen goede ‘burgers’, die bij het verlaten van onze school de maatschappij aan kunnen. Hiermee voldoen we aan de kerndoelen, zoals deze door de overheid zijn gesteld.