Medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur en school. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, het bestuur.

De Horst wil een school zijn waar leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en ouders zich thuis voelen. Dat kan alleen als we er samen onze schouders onder zetten. We vinden het heel fijn als ouders laten weten wat ze van de gang van zaken op school vinden. Dat kan onder meer via de Medezeggenschapsraad (MR). Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.

Samenstelling MR

Onze MR bestaat uit 4 leden, waarvan er 2 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 2 uit de oudergeleding. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingsbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, de financiën en personele – en onderwijskundige zaken.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. Heeft u als ouder een goed idee, zijn er zaken waar u zich aan stoort of heeft u een vraag voor de MR? Laat het weten aan een MR-lid of kom naar de vergadering!

De data van de MR-vergaderingen worden aangegeven in de Tweeter en in de agenda van Parro.

Heeft u vragen/opmerkingen voor de MR, dan kunt u mailen met mrdehorst@leerplein055.nl

Namens het team:
Nienke van der Hoff
Ank Wickel

Namens de ouders:
Rianne Masselink-Berkhout
Robert-Jan Thomassen (voorzitter)