Uitstroomcijfers, resultaten van het onderwijs

Uitstroomcijfers
In het schooljaar 2022-2023 stappen 21 leerlingen naar het voortgezet onderwijs. 

Zij zijn gegaan naar:

Niveau   Aantal leerlingen  
Gymnasium  1
Havo/VWO  2
VMBO/Havo   2
VMBO/TL   10
VMBO/Kader, TL  
VMBO/Kadergericht   5
VMBO/Kader, Beroeps  
VMBO/Basis, Kader 
VMBO/Beroepsgericht   1
Praktijkonderwijs  
VSO

 

Resultaten van het onderwijs
Leerlingen hebben voldoende basisvaardigheden nodig voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en om later in de maatschappij goed te kunnen functioneren. Bovendien zijn deze basisvaardigheden nodig om kennis te vergaren bij alle andere vakgebieden. Daarom is het belangrijk dat we goed zicht hebben op welke resultaten onze leerlingen behalen. We kunnen dan tijdig hun onderwijs bijsturen als dat nodig is. Zo zorgen wij ervoor dat hun leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.

Wij geven vanaf eind groep 6 de ouders een indicatie voor het vervolgonderwijs. Het definitieve advies in groep 8 wordt mede vastgesteld naar aanleiding van dat wat in de voorgaande schooljaren zichtbaar is geweest, waarbij een goede werkhouding een belangrijke factor is. 

Onderstaand de uitstroom naar het VO dat passend bij de advisering aan de leerling in de afgelopen jaren is gedaan. 

Behaalde referentieniveaus  

Het wettelijke oordeel over de basisvaardigheden (de standaard OR1 Resultaten) wordt gebaseerd op de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren*. Daarbij worden twee indicatoren onderscheiden, waarin de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen samen worden genomen:  

  1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F haalt voor taal en rekenen. In principe zou elke leerling dit niveau aan het einde van de basisschool moeten beheersen.  
  2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven moet zijn dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen.  

 * In het schooljaar 2021/2022 heeft de Inspectie vanwege de coronacrisis besloten om die resultaten niet te beoordelen. De resultaten worden vanaf het schooljaar 2022/2023 weer beoordeeld waarbij gekeken wordt naar de resultaten van meerdere jaren (2018/2019, 2020/2021 en 2021/2022). 

Onze uitstroom in de afgelopen jaren is als volgt: 

Interpretatie en duiding van de resultaten
Sinds het schooljaar 2020/2021 wordt gekeken of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Aan de hand van het percentage behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen worden de eindresultaten in beeld gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met de leerling populatie van de school, namelijk de schoolweging. De schoolweging wordt uitgedrukt in een getal (op een schaal van 20 tot 40), waarbij hoe hoger des te complexer de populatie van de school.

Openbare Daltonschool De Horst heeft een schoolweging van 33,5. De signaleringswaarde voor 1F is gelijk voor alle scholen, namelijk 85%. De signaleringswaarden voor 1S/2F zijn afhankelijk van de schoolweging en voor De Horst is dat 41,5% (correctiewaarde: 33,3%).  

In de tabel staan de behaalde percentages op het fundamentele niveau 1F en voor het streefniveau 1S/2F. Waarbij zichtbaar is dat 1F en 1S/2F boven de signaleringswaarde uitkomen.