Sociale veiligheid

De scholen van Leerplein055 hebben een veiligheidsbeleid voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Dit veiligheidsbeleid bestaat uit maatregelen gericht op het voorkomen van incidenten. Als er toch een incident plaatsvindt, wordt dit geregistreerd en geëvalueerd. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.

Voor Leerplein055 betekent dit dat: 
  • het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid: op school wordt jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen gemonitord met een instrument dat een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn KIVA, ZIEN, Kanvas, etc.   
  • elke school een vertrouwenspersoon heeft die het beleid ten aanzien van pesten coördineert en fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Ondersteuning Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG in Apeldoorn biedt ondersteuning van ouders en kinderen op het gebied van gezonde en veilige groei en ontwikkeling. Aan iedere school in Apeldoorn zijn een jeugdarts en jeugdverpleegkundige verbonden.
Het CJG kan school, ouders en leerlingen daarnaast begeleiden, adviseren en verwijzen bij onderwerpen gerelateerd aan seksuele intimidatie.
Zie voor meer informatie www.cjgapeldoorn.nl

Wij proberen om van onze school een veilige plek te maken en te houden voor de kinderen, voor de ouders en voor de teamleden.

De school heeft een Anti pestprotocol en gedragsprotocol opgesteld. Wij monitoren om het jaar de veiligheid met een kwaliteitsvragenlijst, die door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 worden ingevuld. In de hele school wordt tweemaal per schooljaar de KANVAS lijsten ingevuld en 1 keer per schooljaar in de bovenbouw de lijst “sociale veiligheid”.

Deze resultaten worden door de leraar geanalyseerd en besproken met de intern begeleider. De intern begeleider maakt een schoolanalyse. Daarna vindt er een terugkoppeling plaats aan de directie.