Zorgteam

De zorg voor onze kinderen heeft op De Horst een hoge prioriteit. Het aanbieden van goed onderwijs betekent dat er ook wordt gesignaleerd welke kinderen belemmeringen ondervinden bij het verwerven van de basisvaardigheden en bij hun persoonlijke ontwikkeling. Om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, worden de groepsleerkrachten ondersteund door het zorgteam. Het zorgteam geeft, onder verantwoordelijkheid van de directie, gestalte aan de zorgverbreding binnen de school.

Bij het zorgteam hoort o.a. de gedragswetenschapper van het SWV, jeugdverpleegkundige en vertegenwoordigers van andere instanties die betrokken zijn bij specifieke zorg.
Het zorgteam onderhoudt ook de contacten buiten de school met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Er vindt op school regelmatig overleg plaats tussen directie en intern begeleider (IB-er) en  groepsleerkrachten met de IB-er om zo optimaal mogelijke hulp aan kinderen te kunnen gaan bieden.
Aan de hand van onderzoeksgegevens stelt de groepsleerkracht in overleg met de IB-er en waar nodig met de ondersteuning van het zorgteam van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Apeldoorn, een plan van aanpak op.