De visie en missie van onze school

Missie
Kinderen moeten in een veilig pedagogisch klimaat kunnen leren en vaardigheden ontwikkelen om goed voorbereid te zijn in de huidige maatschappij.
Wij zien in het Daltononderwijs de kaders en handvatten om dit aan te leren.

Visie
We vinden dat er voor ieder kind ruimte moet zijn voor het ontwikkelen van talenten. Kinderen leren verschillend, hier moeten we zo optimaal mogelijk aan tegemoet komen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, daarom moet ons onderwijs uitdagend zijn.

Kindgericht onderwijs
Op De Horst staat het individuele kind centraal. Dat wil zeggen, dat de kinderen door de groepsleerkrachten begeleid worden op hun eigen ontwikkelingsniveau. Dit draagt er toe bij, dat het kind zich op school thuis kan voelen. Pas dan kan het prestaties leveren.

Spelend leren
Voor het jonge kind, dat zijn eerste stappen in school zet, is begeleiding de eerste zorg. Voor zover mogelijk blijft de jongste leerling gedurende de eerste jaren dan ook onder de hoede van dezelfde groepsleerkrachten. Het kan zich hierdoor veilig voelen en raakt zo vertrouwd met de school.

Het jonge kind wordt er spelenderwijs op voorbereid, dat leren belangrijk is voor de toekomst. Het spel is onmisbaar voor de ontwikkeling van elk kind. Wanneer een kind niet speelt, zal het nauwelijks tot leren komen. In het spel handelt het kind zelfstandig en leert vaardigheden ontwikkelen, dingen (her)kennen en gebruiken. De leerkrachten bieden het kind een omgeving aan, die tegemoet komt aan zijn spelbehoeften.

Zelfstandig leren
De fase van spelend leren gaat langzaam over in de behoefte aan leren lezen, schrijven en rekenen. Voor elk kind kan dit op een ander moment liggen. Leerkrachten op De Horst nodigen het kind uit om initiatieven te ontplooien, zelf te handelen en zelf problemen op te lossen. De aandacht is vooral gericht op het denken en doen van het kind, de concentratie, die het moet opbrengen bij het leren en het sociale gedrag tegenover zijn omgeving.

Zorg voor elk kind
Ons uitgangspunt is ‘recht doen aan elk kind’. Voor de leerkrachten betekent dit, dat elk kind geobserveerd wordt in zijn ontwikkeling, om het bij elke stap die het zet, behulpzaam te kunnen zijn. Hierdoor wordt de kans op problemen, om welke reden dan ook veroorzaakt, verminderd. Door deze observaties blijkt zeer gauw of verdieping van zorg nodig is.

Rust en regelmaat
Naast het feit dat we vinden, dat een leerling zich thuis moet voelen op onze school, vinden wij het ook belangrijk dat kinderen in rust kunnen werken. Het is ook belangrijk dat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Ze moeten weten wat ze kunnen verwachten. Rust en regelmaat vormen een goede basis voor een kind om zich ook veilig te voelen. Per groep zal het verschillend zijn hoe een en ander ingevuld wordt. Zo zullen er in de onderbouw wat meer momenten van ontspanning zijn dan in de bovenbouw.

Eisen stellen
In het werken met kinderen stellen we eisen aan hen. We besteden aandacht aan de resultaten van de leerlingen. Fouten zijn er om van te leren en mogen dus gemaakt worden. Zo worden kinderen zich bewust van wat ze kunnen en worden ze gestimuleerd zich te verbeteren. Dit geldt niet alleen op het gebied van de leerstof, maar ook waar het gaat om sociaal gedrag.

Werken op eigen niveau
Binnen de groepen wordt, waar nodig, door leerlingen gewerkt op eigen niveau. Niet elk kind is op hetzelfde moment met dezelfde leerstof bezig is. Er is individuele aandacht voor kinderen met aparte leerbehoeften.

Aandacht voor het leren
We zijn van mening dat we naast een veilige omgeving die we de kinderen bieden, veel aandacht moeten schenken aan de basisvaardigheden als taal, lezen, rekenen en schrijven.