Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). De intern begeleiders zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team van intern begeleiders versterkt de kwaliteit door samen te werken, gebruik te maken van elkaars expertise en zowel individueel als gezamenlijk scholing te volgen.

De rol van de ib-er is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van het onderwijs. De ib-er bewaakt en borgt de kwaliteit in de school en heeft de focus op en kennis over het leren van alle kinderen en leraren.

De intern begeleider op onze school is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. Zij ondersteunt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Er worden regelmatig gesprekken gepland met de groepsleerkrachten waarbij de kinderen worden besproken. Daarnaast voert de intern begeleider regelmatig klassenbezoeken uit om de leerkracht te coachen in het pedagogisch en didactisch handelen.

De ib-er in de rol van kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de school.

Wanneer de ontwikkeling op cognitief en/of sociaal gebied stagneert, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd om mee te denken of te komen observeren. Dit gebeurt uiteraard niet zonder uw medeweten. Ouders worden altijd uitgenodigd om als gesprekspartner aan te sluiten en mee te denken. De intern begeleider is daarnaast ook contactpersoon voor het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.