Mensen in de school

Leerkrachten
Onze school heeft 7 leerkrachten, 3 onderwijsassistentes en 2 LIO-stagiares, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. Daarnaast hebben we voor 2  dagdelen per week de beschikking over een vakleerkracht bewegingsonderwijs en voor 2,5 dagen een intern begeleider.

Mocht een leerkracht ziek worden, dan proberen we de vervanging te regelen. PON (Personeels Cluster Oost-Nederland) is daarvoor de uitvoeringsorganisatie. PON is een vereniging van samenwerkende schoolbesturen waarbij ruim 120 basisscholen in de regio zijn aangesloten. De besturen werken samen aan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van personeel. PON fungeert voor de scholen als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, vervanging en verzuim (www.ponprimair.nl).

Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep staat in de klassenmap wat het programma voor de komende dag(en) of die week is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Stagiaires
Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van MBO of van sportopleidingen. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.

Overige mensen in de school

Naast de mensen in vaste dienst worden er af en toe gastlessen gegeven door externe organisaties, bijv. van Amnesty International, bureau Halt, of het Rode Kruis. Ook kunnen er soms vrijwilligers van verschillende organisaties worden ingezet. Heeft u vragen hierover, dan kunt u bij de directeur terecht.