Onder de aandacht in schooljaar 2022-2023

Daltonontwikkeling
Verbetering en ontwikkeling van ons Daltononderwijs staat ieder jaar onder de aandacht. Eens in de vijf jaar worden alle daltonscholen bezocht en beoordeeld op hun ontwikkeling op daltongebied. In het voorjaar van 2017 heeft de Daltonvisitatie van de Nederlandse Daltonvereniging bij ons op school plaatsgevonden. En met succes. Wij zijn ‘met vlag en wimpel’ geslaagd. De verwachting is dat zij in het najaar van 2024 onze school opnieuw komen bezoeken.

In het schooljaar 2023-2024 zal het gehele team gezamenlijk de Daltonopleiding gaat volgen, zodat naast de al drie al gecertificeerde collega’s, iedereen weer gecertificeerde Daltonleerkracht is. Ook ondersteuners, interne begeleiding en directie doen mee met deze opleiding.

Cultuur met Kwaliteit
Wij hebben twee cultuurcoördinatoren op school. Juf Ank en Juf Michelle. Als school willen wij de kinderen meer met cultuur laten kennis maken. Dit zal de aankomende drie jaar, in samenwerking met Gigant, mede vorm krijgen. Het schooljaar 2023-2024 staat dans, drama en kunst bij ons op school centraal. De onderwerpen muziek en beelden zullen wij borgen.

Werken met het programma van Stichting LeerKRACHT
De leerKRACHT-aanpak helpt je een verbetercultuur te creëren, waarmee je als leraren van elkaar leert en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Hierdoor hebben leraren meer plezier in hun werk en ervaren zij minder werkdruk. De leerlingen voelen zich gehoord en zijn meer betrokken en het onderwijs op school wordt beter. Wij blijven bepaalde onderdelen van Stichting LeerKRACHT gebruiken als team en in de groepen. Denk hierbij aan het in- en uitchecken en het organisatiebord op schoolniveau.

Wilt u hier meer over lezen, bezoek dan de website www.stichting-leerkracht.nl 

Onze ambitie voor 2023-2024
We werken toe naar een professionele leergemeenschap waar open en transparant gecommuniceerd wordt en feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is. Daltonschool De Horst laat zien hoe de kernwaarden van het daltononderwijs vormgeven aan alle aspecten van de school. We zullen dit school ook meer aandacht besteden aan het behalen en analyseren van de resultaten op het vakgebied rekenen. Hiervoor is de subsidie verbetering basisvaardigheden voor aangevraagd.

We starten met het werken met twee nieuwe methodes:

  • Blink Engels vanaf groep 1
  • Wereld in Getallen (WIG) onze nieuwe rekenmethode